Someone Like You

2da Gala "Talento Retoriko" de Rosario. 
Tema "Someone like you de Adele"